kurzetnikxc18

Kurzętnik XC. Kurzętnik - Góra Zamkowa 18.03.2018r.

Rejestracja zawodnika

Drogi uczestniku! W tym miejscu możesz zarejestrować swój udział w zawodach. Wprowadź poprawnie wszystkie wymagane dane. Informacje osobiste będziesz mógł zmienić w swoim profilu. Informacje dotyczące wyłącznie tych zawodów można zmienić na tej stronie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych będziesz mógł przejść do płatności.

Formularz rejestracji w zawodach został ukryty przed osobami niezalogowanymi. Jeśli chcesz w tym miejscu zobaczyć formularz zaloguj się w sekcji Zawodnik.

/
Opisać przeżycie jakim jest maraton komuś, kto nigdy tego nie doświadczył, to jak próba opisania koloru komuś, kto urodził się ślepy.

Jerome Drayton

Informacje

Regulamin

 

Kurzętnik XC 2018”

Kurzętnik – Góra Zamkowa 18.03.2018 r.

 

I. Cel imprezy

 

 • popularyzacja kolarstwa MTB w jego klasycznej formie jaką stanowią wyścigi rozgrywane w

  formule XCC/XCO.

 • promocja walorów krajobrazowych gminy Kurzętnik

 • promocja gminy Kurzętnik

 • wyłonienie zwycięzców II edycji Cross Ligi XC

 • popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu

 

 

II. Organizatorzy

 

 • ChipTiming.pl

 

III.Partnerzy

 

Gmina Kurzętnik

 

IV. Termin i miejsce zawodów

 

Zawody zostaną rozegrane w następującym terminie :

 • Góra Zamkowa XC – Kurzętnik 18 marzec 2018r.

 

Biuro zawodów działać będzie w godzinach 10.00-11.30. Po wyznaczonych godzinach zapisy są zamykane bez odwołania. Prosimy o możliwie wcześniejsze przybycie w celu bezproblemowego pobrania pakietów startowych oraz przeprowadzenia rozgrzewki.

Start przewidziany jest na godz. 12.00.

 

V. Zgłoszenia

 

Zgłoszenia przyjmowane będą tylko i wyłącznie poprzez formularze zgłoszeniowe na stronie : http://kurzetnikxc18.chiptiming.pl/

 

W dniu zawodów zgłoszenia będą możliwe. Będzię się to jednak wiązało z wyższą opłatą startową w wysokości 50 zł. Formularz zapisów zostanie wyłączony dnia 16 marca 2018 r.

 

VI. Uczestnictwo i opłaty startowe

 

Prawo startu mają zawodnicy pełnoletni oraz niepełnoletni, którzy do dnia daty zawodów ukończyli 15 lat. Uczestnicy zawodów podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów wytrzymałościowych i startu na własną odpowiedzialność. W przypadku zawodników niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Dla zawodników wszystkich kategorii zarejestrowanych poprzez formularz zapisów on line na stronie www.chiptiming.pl obowiązuje opłata startowa w wysokości 30 zł.

 

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb całego cyklu.

 

Z uwagi na bezpieczeństwo wprowadza się limit zawodników dla poszczególnych wyścigów:

 

PRO – 50 osób

AMATOR- 50 osób

 

 1. Kategorie wiekowe

 

Mężczyźni:

 • Junior 15 – 18 lat

 • Elita 19-39lat

 • Masters 40 i starsi

   

Kobiety:

 

 • Kobiety OPEN

 

 1. Sposób przeprowadzenia zawodów

 

Odbędą się dwa oddzielne wyścigi PRO i AMATOR na tej samej trasie.

Zasady przeprowadzania wyścigów są wspólne dla obu wyścigów.

Zawody zostaną rozegrane na bardzo zróżnicowanych nawierzchniach naturalnych w formule XCC (2,2km)powtarzanych kilkukrotnie w zależności od wyścigu.

 

Przyjmuje się następujące dystanse oraz limity czasowe bez podziału na kategorie wiekowe:

 

Góra Zamkowa Kurzętnik

 

 • PRO – 6 okr. , limit 60 min

 • AMATOR- 4 okr., limit 60 min

 

Trasy zostaną oznakowana strzałkami oraz taśmami w trudnych technicznie sekcjach a także zabezpieczone posterunkami w newralgicznych punktach. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania ostrożności przez cały czas trwania rywalizacji. Uczestnicy przyjmują do wiadomości że na trasach występują trudne sektory techniczne, niebezpieczne zjazdy oraz wymagające podjazdy których nachylenie w niektórych partiach może przekraczać 20 %. Zabronione pod karą dyskwalifikacji jest:

 • opuszczanie wyznaczonej trasy,

 • skracanie trasy,

 • rozgrzewanie się na trasie w trakcie trwania wyścigu

 • niestosowanie się do poleceń organizatorów,sędziów oraz osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie trasy

   

  Wszelkie naprawy mogą być dokonywane w wyznaczonej do tego celu strefie lub w obrębie trasy w miejscach widocznych. Obowiązują zasady czystej sportowej walki .

 

Program minutowy:

 

Podany zostanie w oddzielnym komunikacie min. miesiąc przed zawodami na stronie www.chiptiming.pl oraz oficjalnym fanpage'u cyklu.

 

IX. Nagrody

 

We wszystkich kategoriach dyplomy za miejsca I-III.

 

X.Świadczenia.

 

Elektroniczny pomiar czasu, medal, komunikat końcowy, oznakowana trasa, posiłek regeneracyjny, zabezpieczenie medyczne.

 

XII. Postanowienia końcowe

 

Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za szkody i wypadki zaistniałe w trakcie trwania imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu imprezy ze względu na nieodpowiednie warunki pogodowe czy wypadki losowe niewynikające z przyczyn organizatora.

Przyjęcie nr startowego oznacza akceptację powyższego regulaminu. Niezapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu nie zwalnia od stosowania się do zawartych w nim postanowień.

Wszelkie informacje dotyczące wyścigów publikowane będą na stronie www.chiptiming.pl

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. Osobą odpowiedzialną za w/w imprezę jest: Arkadiusz Popławski tel. 697943996 , email: info@chiptiming.pl

 

 

 

 

 

 

 
Wyniki

Amator Kat wiekowe.pdf
Amator OPEN.pdf
PRO kat wiek.pdf
PRO OPEN.pdf

Aktualności